Home » Đăng ký

Đăng ký

Tài khoản sẽ được đăng ký ngay khi bạn tiến hành thanh toán đơn hàng đầu tiên thông qua việc chọn chức năng tạo tài khoàn mới (mũi tên đỏ) :

dang-ky